Artikel 1. Definities

Dienstverlener: de balans in beweging, Chantal Hazebroek, gevestigd te Tinte. Hierna te noemen DBIB.

Diensten: Flexchair- houding en balanstrainingen, Massages, Medical Taping, Groeps- en privelessen te paard, Ruiterfitheid/pilates, Analyses.

Klant: De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd

Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door DBIB.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle overeenkomsten tussen DBIB enerzijds en de klant anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard.

2.3. DBIB zet de overeenkomst voor iedereen openbaar terug te lezen op haar website. Daarnaast bij vraag van klant, stuurt zij deze naar de klant alvorens de afspraak gemaakt wordt. Het is de verantwoording van de klant deze overeenkomst zorgvuldig door te nemen. DBIB acht de overeenkomst geaccepteerd wanneer de afspraak voor dienstverlening schriftelijk door DBIB is bevestigd. De klant gaat dan akkoord met de omschreven voorwaarden.

2.4. Indien de klant niet eens is met een, of alle, van de omschreven voorwaarden in onderstaande artikelen staat het de klant vrij de afspraak kosteloos maar met opgaaf van reden te annuleren uiterlijk binnen 24 uur na verzending van de voorwaarden.

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden

3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door DBIB zijn bevestigd.

3.2. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.3. Indien DBIB één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst. Daarbij heeft DBIB alsnog het recht op de directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening

4.1. De dienstverlening die DBIB aan de klant zal leveren omvat bovenstaande diensten, zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.

4.2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

4.3. DBIB stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een therapeut of arts.

Artikel 5. Annulering

5.1. Annulering van opdrachten door de klant dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

5.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt is DBIB gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle gemaakte kosten.

5.3. Bij onvoorziene omstandigheden dient er altijd overleg plaats te vinden en kan er, enkel en alleen door DIB, afgeweken worden aan bovengenoemde voorwaarden.

Artikel 6. Tarieven

6.1. De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen tarieven worden geleverd.

6.2 DBIB behoudt het recht om de tarieven te wijzigen, zonder opgaaf van reden, met minimaal 1 kalendermaand voorafgaand van ingang. Echter, afspraken die gemaakt zijn ten tijde van het oude tarief zullen daartoe zijn recht behouden.

Artikel 7. Facturering en betaling

7.1. De betaling kan contant, via betaalverzoek of factuur voldaan worden.

7.2. Nieuwe klanten, dat wil zeggen klanten die voor het eerst een dienst afnemen bij DBIB, zijn verplicht de eerste betaling direct op de afspraak contant of via een betaalverzoek te voldoen.

7.3. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant binnen 10 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan DBIB te betalen.

7.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. Na het verlopen van de uiterste betaaldatum zullen er 2 herinneringen verstuurd worden naar de klant, waarna overgegaan wordt tot sturen van een aanmaning.

7.5. In het geval van aanmaning zullen er aanvullende kosten gerekend aan de klant worden van tenminste 40 euro bovenop het verschuldigde factuurbedrag.

7.6. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Alle diensten van DBIB geschieden op basis van het eigen risico van de klant. DBIB is voor geen enkele vorm van schade aansprakelijk.

8.2. DBIB is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.

Artikel 9. Flexchair- houding en balanstrainingen

9.1. Artikel 1. Tot en met artikel 8. Zijn van toepassing op alle diensten met betrekking tot Flexchair houding en balans trainingen.

9.2. Aangekochte pakketten zijn 3 maanden geldig, vanaf de eerste trainingsdatum. Niet gebruikte contactmomenten of andere inbegrepen opties vervallen 6 maanden na uitgiftedatum. Hierop kan geen restitutie gegeven worden.

9.3. Afspraken, en de continuïteit van deze, kunnen naar eigen inzicht en behoefte, in overleg met DBIB, worden ingepland.

9.4. Telefonische consulten c.q. raadgeving, incluis overleg door middel van gebruik van “Whatsapp”, zijn inbegrepen in de consultprijs van alle diensten door DBIB uitgevoerd. De klant mag hier gebruik van maken zolang de overeengestemde dienstverleningsperiode loopt. Telefonisch/Watsapp overleg is tussentijds altijd mogelijk, dit is inbegrepen in de prijs.

9.5. Combinaties van pakketten zijn mogelijk, enkel in navolging van elkaar.

9.6. Losse toevoegingen van andere diensten zijn mogelijk in elk pakket tegen een meerprijs, zoals gespecificeerd in de tarievenlijst.

9.7. DBIB werkt naar eer en geweten naar het zo ongecompliceerd verlopen van een trainingsperiode, echter kan aan de uitkomst van deze periode geen rechten worden verleend.

9.8. DBIB is in geen geval aansprakelijk bij het ontstaan van lichamelijke klachten of letsel ten tijde van de trainingen. De geleverde diensten zijn geheel op eigen risico van de klant. 

Artikel 10. Massages en Medical Taping, 

10.1. Artikel 1. tot en met artikel 6. van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten met betrekking tot massages en medical taping. 

10.2. Afspraken, en de continuïteit van deze, kunnen naar eigen inzicht en behoefte, in overleg met DBIB, worden ingepland.

10.3. Telefonische consulten c.q. raadgeving, incluis overleg door middel van gebruik van “Whatsapp”, zijn inbegrepen in de consultprijs van alle diensten door DBIB uitgevoerd. De klant mag hier gebruik van maken zolang de overeengestemde dienstverleningsperiode loopt. Telefonisch/Watsapp overleg is tussentijds altijd mogelijk, dit is inbegrepen in de prijs.

10.4. Combinaties van behandelingen en training zijn mogelijk, ook parallel aan elkaar.

10.5. DBIB werkt naar eer en geweten naar het zo ongecompliceerd verlopen van een trainingsperiode, echter kan aan de uitkomst van deze periode geen rechten worden verleend.

10.6. DBIB is in geen geval aansprakelijk bij het ontstaan van lichamelijke klachten of letsel ten tijde van de behandelingen of erna. De geleverde diensten zijn geheel op eigen risico van de klant. 

Artikel 11. Groeps- en privelessen te paard.

11.1. Artikel 1. tot en met artikel 5. van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten met betrekking tot de groeps en privelessen te paard.

11.2. Reguliere trainingen op locatie Manege Tinte zijn automatisch van de minimale duur van 60 minuten, tenzij anders afgesproken met DBIB.

11.3. Reguliere trainingen op externe locaties zijn automatisch van minimale duur van 45 minuten, tenzij anders afgesproken met DBIB.

11.4. In het geval van niet opdagen van de klant op de tijd en locatie van de gemaakte afspraak met DBIB, een zogenoemde no-show, worden alle gemaakte kosten door DBIB aan de klant verrekend.

11.5. DBIB is in geen geval aansprakelijk bij het ontstaan van lichamelijke klachten of letsel ten tijde van of na de trainingen. De geleverde diensten zijn geheel op eigen risico van de klant. 

Artikel 12. Ruiterfitheid/pilates

12.1. Artikel 1. tot en met artikel 4. van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten met betrekking tot ruiterfitheid/pilates.

12.2. Reguliere trainingen zijn automatisch van de minimale duur van 30 minuten, tenzij anders afgesproken met DBIB. De pilates trainingen zijn een duur van 60 minuten, tenzij anders afgesproken met DBIB.

12.3. In het geval van niet opdagen van de klant op de tijd en locatie van de gemaakte afspraak met DBIB, een zogenoemde no-show, worden alle gemaakte kosten door DBIB aan de klant verrekend.

12.4. DBIB is in geen geval aansprakelijk bij het ontstaan van lichamelijke klachten of letsel ten tijde van de trainingen. De geleverde diensten zijn geheel op eigen risico van de klant. 

Artikel 13. Meetapparatuur en analyses

13.1. Artikel 1. tot en met artikel 4. van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten met betrekking tot meetapparatuur en analyes.

13.2. Het gebruik maken van apparatuur tijdens de analyses en aanvullende diensten, geleverd door DBIB, is op eigen risico van de klant.

13.3. DBIB is niet aansprakelijk voor eventuele schade opgelopen door de apparatuur en/of aanvullende diensten.

13.4. Teugelsensoren dienen voor gebruik aangebracht en ingesteld te worden door DBIB. Dit zelfde geldt voor de hartslagmeter.

13.5. Bij gebruik van analyse meet apparatuur hoort het vooraf besproken trainingschema, wordt hiervan afgeweken, is dit het risico van de klant.

13.6. Bij verkeerd gebruik van analyseapparatuur met als gevolg een defect is DBIB niet zelf aansprakelijk maar zal de klant de bijbehorende kosten moeten vergoeden. 

© Copyright de balans in beweging 2022.